Algemene voorwaarden

Voor onze offertes, bestellingen, uitvoering van werken en verkopen gelden de hierna vermelde voorwaarden, zelfs indien deze niet uitdrukkelijk vermeld zijn aan of aangenomen door de opdrachtgever of klant:

1. De vaste prijzen zijn – tenzij anders vermeld in de offerte – opgemaakt voor het ‘standaard onderhoud’ van de besproken geveldelen. Voor een ‘grondige (eerste) schoonmaak’ (het verwijderen van overtollig atmosferisch vuil of groenafzetting, hardnekkige vlekken, verf- en plakresten, siliconen, kalksporen, e.a.) wordt een supplement aangerekend, dit afhankelijk van de graad van bevuiling en dus afhankelijk van de extra gepresteerde werktijd.

2. Het ‘standaard onderhoud van ramen’ houdt zowel het periodiek onderhoud van (1) het glaswerk als (2) de raamlijsten in, echter:

(2.1.) Mogelijke kalksporen, verkleuringen en hardnekkige (streepvormige) vuilafzetting op het glaswerk dienen extra behandeld te worden (d.m.v. polijstwerk);

(2.2.) Hardnekkige bevuiling van de raamlijsten door bijvoorbeeld insecten e.a. dient extra behandeld te worden;

(2.3.) Verkleuring/verwering van raamlijsten door de zon is onomkeerbaar en kan door onze firma niet verholpen worden; dit proces kan echter wel (preventief) vertraagd worden door het aanbrengen van een voedend product, afhankelijk van het type raamlijst;

Deze extra behandelingen zijn niet verrekend in de vaste prijzen. De kost alsook de uitvoering ervan wordt bepaald na aanvraag door en bespreking met de klant.

3. De vaste prijzen voor het standaard onderhoud van ramen zijn enkel geldig indien een tussentijd van min. 1 week tot max. 3 maanden wordt gerespecteerd. Zo niet, wordt een supplement aangerekend volgens ‘periodiek-regel’, nl.:
+ 10% indien: 3 maanden ‹ periodiek ≤ 6 maanden ;
+ 15% indien: 6 maanden ‹ periodiek ≤ 12 maanden;
+ 25% indien: periodiek › 12 maanden;
+ vrij supplement, afhankelijk van de extra gepresteerde werktijd, indien: periodiek › 18 maanden.
Deze periodiek-regel geldt niet voor het onderhoud van geveldelen, andere dan ramen.

4. De prijzen zijn excl. btw en taksen. De BTW is steeds ten laste van de klant. Ingeval na opmaak van offerte en vóór uitvoering van de werken de BTW voet gewijzigd wordt, zullen de prijzen aan de nieuwe BTW voet worden onderworpen.

5. Per verzending van een factuur per post wordt een postkost van 2,50 EUR (0% BTW) aangerekend. Deze kost valt weg bij digitale facturatie. Gelieve hiertoe uw e-mailadres door te geven.

6. De prijzen zijn geldig tot het einde van het werkjaar waarin de offerte is opgemaakt. Bij de overgang naar elk volgend werkjaar worden deze aangepast volgens de geldende bouwindex.

7. Een prijswijziging kan ten allen tijde door onze firma worden aangekondigd en doorgevoerd. De prijswijziging wordt doorgevoerd vanaf het eerstvolgende onderhoud, volgend op de aankondiging. De klant kan – volgend op de aankondiging – afzien van elke verdere samenwerking mits tegenbericht vóór aanvang van het eerstvolgende onderhoud.

8. De prijzen voor de uitvoering van de werken bevatten lonen, salarissen, sociale lasten, vervoerskosten, schoonmaakmaterialen en -producten, en administratie, en dit tegen de tarieven die gelden op de dag van de uitgevoerde werken. Warm water wordt normaliter door onze firma voorzien. Echter, stromend water en elektriciteit worden – indien nodig – gratis verstrekt door de klant.

9. De diensten worden geleverd zoals omschreven op de offerte of de bestelbon en in de toestand zoals die zich voordoet op het tijdstip van het opmaken van de offerte. Echter, indien een werk – na aanvang – onuitvoerbaar blijkt volgens de opgegeven methode, behouden wij ons het recht om, ofwel, het werk vroegtijdig te stoppen (zonder afwerkingsverplichting), ofwel, een nieuwe offerte aan te bieden voor hetzelfde werk en hierbij de werkmethode aan te passen (zonder gebonden te zijn aan de vorige offerte). Dit steeds in samenspraak met de klant.

10. De klant garandeert dat het onderhoud op een veilige manier kan worden uitgevoerd. De klant garandeert een vrije doorgang en toegang tot de te onderhouden geveldelen. Het plaatsen van een (trap-) ladder aan (hoge) ramen moet op een veilige manier mogelijk gemaakt worden, dit zowel binnen- als buitenshuis. Geparkeerde auto’s worden bijv. verwijderd of verhinderd door het plaatsen van kegels.

11. Noch het vrijmaken van de vensterbanken, noch het verplaatsen en terugplaatsen van (zware) meubelen, bloempotten en andere decoratie, noch het verwijderen van raamdecoratie en vliegenhorren zijn in de vaste prijs inbegrepen. Dit is de verantwoordelijkheid van de klant en dient te worden uitgevoerd vóór aanvang van het onderhoud. Zo niet, wordt hiervoor een supplement aangerekend. Bovendien geldt hierbij artikel 16.

12. De facturen zijn giraal betaalbaar op het opgegeven rekeningnummer (terug te vinden op de factuur) of contant betaalbaar op onze zetel te Vijverstraat 15, 9160 Lokeren. Betalingen aan derden (personeelsleden, vertegenwoordigers of tussenpersonen) worden gedaan op risico van de klant.

13. De facturen welke op hun vervaldag niet betaald zijn, zullen, en dit zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, verhoogd worden met een verwijlrente van 12 % per jaar, met een minimum van 25,00 EUR. Tevens zal zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, naast de verwijlrente, een verhogingsbeding worden aangerekend, ten titel van forfaitaire schadevergoeding, van 15 % op het factuurbedrag of het saldo hiervan, met een minimum van 50,00 EUR.

14. Bij niet- of wanbetaling houden wij ons het recht voor om de verdere prestaties en diensten (tijdig of definitief) stop te zetten.

15. Alle klachten of bezwaren, van welke aard ook, moeten ons, om geldig te zijn, onmiddellijk en ten laatste binnen de vijf werkdagen na beëindiging van de werken schriftelijk ter kennis worden gebracht en dit uitsluitend bij wijze van aangetekend schrijven.

16. Wij kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, voortvloeiend uit onze activiteiten en dit noch voor schade geleden door de klant, zijn personeel of zijn installaties, noch voor schade geleden door derden, behoudens en in de mate dat onze B.A. verzekering dekking zou verlenen. In de mate dat onze aansprakelijkheid zou gedekt zijn door onze verzekering, zal de franchise ten laste blijven van de klant. We zijn niet verantwoordelijk voor breuk en/of schade aan lichtinstallaties, muren, plafonnering en dakbedekking, krassen in en/of breuk van ramen (glaswerk en/of raamlijsten), spiegels, rolluiken, dakgoten, en zonnepanelen, inkrimping en/of verkleuring van tapijten en alle types vloeren ten gevolge van een reiniging, evenals voor schade en/of breuk ten gevolge van het verplaatsen van meubelen, bloempotten en andere decoratie en/of het verwijderen van raamdecoratie, evenals voor schade te wijten aan de ouderdom of aan de slechte toestand van de gebouwen, installaties, meubilair en materieel, evenals voor welke schade ook voortvloeiend uit verlies van sleutels, enz.

17. Voor alle betwistingen tussen de contracterende partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde, inzonderheid de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde en het Vredegerecht van Lokeren, bevoegd.

Contacteer ons